Правилници и Пословници

Статут школе

П Р Е Д Л О Г

На основу члана 57. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 47. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09), Школски одбор OШ “Светолик Ранковић“ Аранђеловац, на седници одржаној дана_______2010.године, донео је

 

С Т А Т У Т
OСНОВНЕ ШКОЛЕ ” СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ“ АРАНЂЕЛОВАЦ

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом уређује се организација, начин рада, управљање и руковођење у ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац (у даљем тексту: Школа), као и друга питања, у складу са законом.

Члан 2.

Школа је правно лице са статусом установе која обавља образовно-васпитну делатност којом се оства­рују права грађана у складу са Уставом Републике Србије, Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основној школи и овим статутом.

Члан 3.

Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности основног образовања и васпитања у трајању од осам година, у два образовна циклуса од по четири године, у складу са законом.

 

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ШКОЛЕ

Назив и седиште

Члан 4.

Школа је основана одлуком Скупштине општине Аранђеловац, бр___________од________.године, уписана у регистар Трговинског суда у Крагујевцу регистарском улошку број 5-95-00

Члан 5.

Седиште Школе је у Аранђеловцу, Ул. Милована Ристића бр. 1

Школа има издвојено одељење у селу Мисача, које нема својство правног лица.

Члан 6.

Школа може да врши статусне промене, промену назива или седишта, о чему одлуку доноси Школски одбор, уз сагласност оснивача и Министраства просвете Републике Србије, у складу са законом

Наведене промене се не могу вршити у току наставне године.

2. Печат и штамбиљ

Члан 7.

Школа има печат и штамбиљ.

Печат Школе је округлог облика, пречника 32мм, са кружно исписаним текстом на српском језику, ћириличним писмом, о концентричним круговима око грба Србије. У спољном кругу печата исписано је: Република Србија, а у унутрашњем кругу Основна школа ” Светолик Ранковић”. Седиште школе – Аранђеловац исписано је у дну печата. (у даљем тексту: велики печат).

Великим печатом оверава се веродостојност јавне исправе коју издаје Школа (сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, сведочанство о завршеном појединачном разреду, ђачка књижица, преводница и уверење о положеном испиту из страног језика).

Школа има печат мањег пречника исте садржине (у даљем тексту: мали печат). Пречник малог печата је 25 мм.

Мали печат Школа употребљава у правном промету, за финансијско пословање и за оверу потврда, уверења и других аката које Школа издаје ученицима и запосленима Школе.

Штамбиљ Школе је правоугаоног облика, величине 60х35 мм, са водоравно исписаним истоветним текстом као и печат, са додатком простора за податке броја деловодног протокола и датумом.

Члан 8.

Лице одговорно за употребу и чување печата је секретар школе.

Печат и штамбиљ се чувају, после употребе, закључани.

3. Средства за рад и рачун Школe

Члан 9.

Средства за рад Школе обезбеђују се у складу са законом.

Плате запослених у Школи одређују се у складу са законом.

Школа има свој текући рачун број: 840-759660-66Управа за трезор

4. Правни промет, заступање и представљање Школе

Члан 10.

Школа је правно лице са правима и обавезама које проистичу из Устава, закона и овог статута. Школа у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун и за своје обавезе одговара средствима и имовином којом располаже.

Члан 11.

Школу заступа директор неограничено. Школу представља директор.

У случају привремене одсутности или спречености директор ће одредити наставника или стручног сарадника у школи и дати му овлашћења, а у изузетним непредвиђеним ситуацијама (нпр. немогућност давања овлашћења због изненадне болести) то ће урадити Школски одвбор.

Директор може пуномоћјем пренети одређена овлашћења за заступање Школе на друга лица .

III ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

Члан 12.

Школа обавља делатност: основно образовање општег типа. Шифра делатности је – 80101.

Члан 13.

Школа може да обавља и другу делатност (проширена делатност), која је у функцији образовања и васпитања, под условом да се њоме не омета обављање делатности образовања и васпитања.

Проширена делатност школе може да буде давање услуга, производња, продаја и друга делатност којом се унапређује или доприноси рационалнијем и квалитетнијем обављању основне делатности.

Одлуку о проширењу делатности доноси Школски одбор уз сагласност Министарства просвете РС.

Ученици са навршених 15 година могу да се ангажују само у оквиру наставе, а запослени у школи само ако се не омета оставривање образовно-васпитног рада.

Члан 14.

Делатност образовања и васпитања се обаваља кроз:

наставу (разредна, разредно-предметна и предметна),
допунску, додатну и припремну наставу,
изборну и факултативну наставу ,
продужени боравак,
екскурзије ученика, наставу у природи, излете,
културну и јавну делатност,
ваннаставне активности,
– слободне активности.

Члан 15.

У Школи може да се оснује ученичка задруга у циљу развијања ваннаставних активности и друштвено корисног рада (пружање услуга и продаја производа задругара и туђих производа, уџбеника, школског прибора, опреме). План и програм рада задруге је саставни део плана и програма рада школе. Средства остварена радом задругара се налазе на посебном рачуну и не улазе у укупан приход Школе.

Члан 16.

Ученичком задругом управља Савет задругара, који има пет чланова, изабраних од стране чланова задруге на период од 4 године. Савет доноси Правилник о свом раду и одлучује о коришћењу средстава задруге (за екскурзије, награде и сл.). Савет доноси одлуке већином гласова, а бира председника Савета из својих редова.

IV ОРГАНИ ШКОЛЕ

Члан 17.

Школа има: Школски одбор, директора, Савет родитеља и стручне органе.

 

1. Школски одбор

Члан 18.

Орган управљања у Школи је Школски одбор.

Члан 19.

Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.

Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне само­управе, председника бирају чланои већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора..

Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља Савет родитеља, тајним изјашњавањем, већином гласова, под условом да седници присуствује 50% плус 1 члан.

 

Члан 20.

Седници Школског одбора присуствује и учествује у раду, без права одлучивања два представника Ученичког парламента и представник репрезентативног синдиката у Школи.

Мандат чланова Школског одбора траје четири године.

Поступак за именовање чланова Школског одбора покреће се најмање два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора.

Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће пре истека мандата, поједине чланове Школског одбора, укључујући и председника или Школски одбор, на лични захтев члана, и у случајевима утврђеним Законом о основама система образовања и васпитања.

Члан 21.

Министар просвете РС именује привремени Школски одбор, ако председника и чланове Школског одбора не именује јединица локалне самоуправе до истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора.

Мандат привременог Школског одбора траје до именовања новог.

 

Члан 22.

Осим послова утврђених чл.57. ст.1. ЗОСОВ,Школски одбор обавља и следеће послове:

1. одлучује о пословању Школе и коришћењу средстава Школе;

одлучује о давању на коришћење, одн. у закуп школског простора;
одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе, у складу са законом;
образује комисије из своје надлежности које не образује директор Школе;
именује чланове стручног актива за развојно планирање;
доноси програм мера заштите и унапређења животне средине;
одлучује о правима, обавезама и одговорности директора Школе;
ставља писмене примедбе на понашање директора, које може угрозити углед школе или пореметити односе разумевања, уважавања и развијања позитивне атмосфере у Школи,
обавља послове прописане другим законима, подзаконским актима и општим актима Школе.
Чланови Школског одбора одговорни су за обављање послова из своје надле­жности, тј. за законитост и за благовремено доношење и спровођење одлука из своје надлежности, органу који га именује и оснивачу Школе.

Пословником о раду Школског одбора ближе се утврђује начин рада и одлучивања Школског одбора, у складу са законом и овим статутом.

 

2. Директор Школе

Члан 23.

Директор Школе руководи радом Школе.

За директора Школе може да буде изабрано лице које има високо образовање, лиценцу за наставника, педагога или психолога, положен испит за директора установе и најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања.

Изузетно, ако се и на поновљени конкурс не пријави ни један кандидат са високим образовањем, за директора школе може да буде изабран и наставник са одговарајућим вишим образовањем и најмање 10 година радног стажа у области образовања и васпитања, уз обавезу да положи испит за директора.

Члан 24.

Директор Школе бира се на период од четири године. Мандат директора почиње од дана ступања на дужност.

Директора Школе бира Школски одбор, јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова, на основу јавног конкурса, по прибав­љеном мишљењу Нас­тавничког већа, које се даје тајним изјашњавањем, под условом да седници присуствује више од половине свих запослених у Школи.

Члан 25.

Конкурс за избор директора расписује се најкасније три месеца пре истека мандата директора. Школски одбор именује конкурсну комисију, у чији састав улазе два члана Наставничког већа и секретар школе. Комисија утврђује благовременост и потпуност пријава, утврђује листу кандидата који испуњавају законске услове за именовање, коју доставља, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава, најпре Наставничком већу на мишљење, а затим и Школском одбору.

Одлука са документацијом о изабраном кандидату доставља се министру просвете на сагласност.

Сматра се да је одлука донета, одн. да је министар дао сагласност ако у року од 30 дана од достављања одлуке не донесе акт којим одбија сагласност. Након истека овог рока Школски одбор закључком констатује да је на одлуку о избору директора дата сагласност и доноси решење о избору директора, које, као управни акт садржи правну поуку да учесник конкурса може против решења покренути управни спор.

Ако министар донесе акт којим се одбија давање сагласности на одлуку о избору директора, расписује се нов конкурс.

Члан 26.

Директор Школе је одговоран за законитост рада и за успешно обављање де­латности Школе.

Директор за свој рад одговара Школском одбору и надлежном министру.

Осим послова утврђених чл.62. ст.3. ЗОСОВ, директор обавља и следеће послове:

расписује конкурс за пријем у радни однос и доноси одлуку о избору кандидата;
закључује споразум о преузимању запосленог из друге установе или Министарства;
проверава испуњеност услова за рад запослених и по потреби упућује запосленог на лекарски преглед;
закључује уговор о раду са запосленим (на одређено или неодређено време);
доноси решење о структури радног времена и статусу у погледу рада са пуним или непуним радним временом;
доноси одлуку о запосленима, који су остали нераспоређени и њиховим правима као запосленима за чијим је радом престала потреба;
доноси решења о коришћењу годишњег одмора;
доноси решења о плати, накнадама и другим примањима;
припрема предлоге планова које доноси Школски одбор, ако законом и овим статутом није друкчије одређено;
заказује седнице Школског одбора, ако то у року не учини председник, односно заменик председника Школског одбора;
стара се о наменском коришћењу школског простора и закључује уговоре о давању истог на кориш­ћење, на основу одлуке Школског одбора;
обезбеђује услове за оснивање и почетак рада Школе, као и за добијање решења о верификацији Школе;
припрема елаборат за остваривање проширене делатности Школе који мора да садржи план прихода, који ће се остварити и издатака за обављање те делатности и начин располагања и план коришћења остварених средстава, у складу са прописима који регулишу буџетски систем;
стара се о спровођењу поступка јавног надметања и поступка прикупљања пис­мених понуда и о документацији неопходној за њено спровођење, као и о поступку јавних набавки;
доноси решење о удаљењу запосленог са рада;
покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку о одговорности запосленог и изриче дисциплинску меру;
покреће васпитно-дисциплински поступак против ученика и изриче васпитно-дисциплинску меру укор директора за тежу повреду обавеза ученика,
доноси одлуку о престанку радног односа;
поступа по предлозима, питањима и ставовима Савета родитеља;
потписује сведочанства, дипломе, уверења, уговоре и друга акта везана за по­сло­вање Школе;
одлучује, у складу са законом и општим актима, о питањима из радних односа запослених у Школи;
својим понашање према запосленима и ученицима доприноси неговању односа разумевања ,
уважавања и развијања позитивне атмосфере у Школи,

подноси извештаје Наставничком већу и Школском одбору о свом учешћу на семинарима и саветовањима за директоре школа и предаје библиотекару стручну литератутру, добијену на истим,
разматра мишљења и предлога Ученичког парламента,
стара се о остваривању права, обавеза и одговорности ученика, одн. родитеља,
поступа по пријави запосленог у установи, ученика, одн. родитеља за непримерено понашање запослених према ученику,
одлучује о напредовању ученика основне школе,
одлучује о похвалама и наградама ученика,
одобрава ученику коме је престала обаваза похађања школе, а није стекао основно образовање да настави школовање до навршених 17 година и удљава тог ученика из школе ако учини тежу повреду обавеза,
одлучује о избору предмета из којих ће се изводити предметна настава,
одређује састав комисије за испите ученика, као и друге комисије, које не образује Школски одбор
обавља послове прописане другим законима, подзаконским актима и општим актима школе.

 

3. Вршилац дужности директора Школе

Члан 27.
Вршиоца дужности директора Школе поставља Школски одбор у случајевима утврђеним законом.

Вршиоца дужности поставља министар просвете у року од седам дана од дана сазнања за наступање разлога за постављење, у случајевим утврђеним законом.

За вршиоца дужности директора Школе може да буде постављен наставник или стручни сарадник у највишем звању, најдуже шест месеци.

Права, обавезе и одговорности директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора Школе.

 

5. Савет родитеља

Члан 28.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, а бирају их родитељи ученика на првом родитељском састанку у школској години, који сазива одељењски старешина, најкасније у току месеца септембра. На родитељском састанку мора да буде присутно најмање 50% плус један родитељ тог одељења. Избор представника одељења у Савет родитеља обавља се јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе сваки родитељ и то већином гласова присутних родитеља.

Члан 29.

Мандат чланова Савета је једна школска година. Једно лице може више пута бити изабрано у Савет.

Седнице Савета сазива и радом руководи председник Савета, кога чланови Савета бирају на период од једне школске године, као и заменика председника, и то на првој седници. Избор се обавља јавним гласањем, а изабрани кандидат је онај за кога се изјасни већина од присутних родитеља.

Члан 30.

Осим послова утврђених чл.58. ст.5. ЗОСОВ, Савет родитеља обавља и следеће послове:

 • 1. усваја програм рада Савета родитеља и бира председника и заменика председника Савета на почетку
 • сваке школске године,
 • 2. разматра извештај о успеху и владању ученика на крају сваког класификационог периода;
 • 3. даје сагласност на цену екскурзије и избор туристичке агенције;
 • 3. доноси одлуку о висини дневница за наставнике–одељењске старешине, стручног вођу пута и лекара-
 • пратиоца на екскурзијама (настава у природи);
 • 4. разматра извештај о раду школског педагога,
 • 5 упућује Школском одбору, директору и стручним органима Школе предлоге, питања и ставове;
 • 6. доноси одлуку о цени ужине у ђачкој кухињи;
 • 7. доноси одлуку о избору најповољнје опонуде за допремање намирница ђачкој кухињи;
 • 8. доноси одлуку о избору најповољније понуде за осигурање ученика и висини годишње премије,
 • 9. даје иницијативу за отварање одељења продуженог боравка и целодневне наставе
 • 10. обавља послове прописане другим законима, подзаконским актима и општим актима школе

Пословником о раду Савета родитеља уређује се начин рада и доношење одлука Савета.

 

Члан 31.

Ради разматрања питања од посебног интереса за ученике и резултате њиховог рада, органи Школе остварују сарадњу са родитељима ученика.

Сарадња са родитељима остварује се: непосредним контактом директора Школе, наставника и стручних сарадника са родитељима ученика, учешћем представника роди­теља у Савету родитеља Школе и присуством родитеља на родитељским састанцима.

Наставници и стручни сарадници дужни су да родитељима ученика пруже потпуне информације које се односе на остваривање резултата учења и владања ученика као и на остваривање права ученика у Школи.

У контактима са родитељима ученика наставници и стручни сарадници су дужни да се придржавају општих норми понашања, поштују личност родитеља и чувају углед Школе.

 

Члан 32.

Родитељске састанке сазива, припрема и њима руководи одељењски старешина.

Родитељски састанци одржавају се према потреби, а планирају се недељним, месечним и годишњим планом рада одељењског старешине.

Родитељи, ученици, наставници и стручни сарадници, по потреби, а најмање два пута у току једног полугодишта, заједнички расправљају и договарају се о питањима остваривања образовно-васпитног рада и дају предлоге и мишљења органима Школе у циљу унапређивања рада у одељењу и Школи.

6. Стручни органи Школе

Члан 33.

Стручни органи Школе су:

Наставничко веће;
Одељењско веће;
стручно веће за разредну наставу;
стручно веће за области предмета;
стручно веће за продужени боравак,
стручни актив за развојно планирање;
стручни актив за развој школског програма;
стручни тим за инклузивно образовање;
стручни тим за пружање додатне подршке ученицима са изузетним способностима
стручни тимови за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта.

Члан 34.

Стручни органи Школе: старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе, прате остваривање програма образовања и васпитања, старају се о остваривању циљева и исхода образовања и васпитања, вреднују резултате рада наставника, или стручних сарадника, прате и утврђују резултате рада ученика, предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Седницама стручних органа могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања.

 

6.1. Наставничко веће

Члан 35.

Наставничко веће чине:

наставници;
стручни сарадници.

Члан 36.

Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова Већа, јавним гласањем, осим у случају када је законом и овим статутом друкчије одређено.

У случају кад Наставничко веће предлаже три представника у Школски одбор, гласа се тајно, а предложеним представницима сматрају се она три предложена кандидата који добију највише гласова присутних чланова Наставничког већа.

У случају кад Наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора Школе, гласање је тајно.

Наставничко веће може одлучивати о питањима утврђеним дневним редом ако седници Наставничког већа присуствује више од половине његових чланова.

Кад заказаној седници Наставничког већа не присуствује потребан број чланова, директор Школе је дужан да у року од три дана закаже са истим дневним редом нову седницу.

Члан 37.

Седнице Наставничког већа сазива и њима руководи директор Школе, без права одлучивања.

Члан 38.

Кад Наставничко веће решава по питању о коме се претходно изјаснио Савет родитеља, потребно је да се омогући председнику Савета родитеља учествовање у његовом раду.

Члан 39.

Наставничко веће расправља и одлучује о следећем:

 • 1.о остваривању школског, односно наставног плана и програма;
 • 2.предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор;
 • 3.анализира остварене циљеве и исходе образовања;
 • 4.планира и организује различите облике ваннаставне активности ученика;
 • 5.припрема календар такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припремање;
 • 6.разматра извештај директора Школе и одељењских старешина;
 • 7.даје мишљење Школском одбору за избор директора Школе;
 • 8.доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика;
 • 9.изриче васпитно-дисциплинске мере из своје надлежности;
 • 10.врши и друге послове који му законом и општим актом буду стављене у надлежност.

Члан 40.

О раду Наставничког већа води се записник.

Записник води један од чланова Наставничког већа, кога на почетку школске године бира Наставничко веће.

Наставничко веће бира и заменика записничара, који води записник у одсуству записничара.

Записник се води у посебној, повезаној свесци са страницама обележеним и овереним печатом, а потписују га директор Школе и записничар.

Наставничко веће за свој рад одговора директору Школе.

 

6.2. Одељењско веће

Члан 41.

Ради организовања и остваривања образовно-васпитног рада, у сваком одељењу Школе формира се одељењско веће.

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

Члан 42.

Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина.

Одељењско веће ради у седницама.

Седнице одељењског већа сазивају се једном месечно.

Члан 43.

Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа.

Одлуке одељењског већа доносе се већином гласова укупног броја чланова.

Уколико седници присуствује мање од половине чланова одељењског већа, сед­ница се одлаже и заказује нова, најкасније у року од три дана.

Члан 44.

Одељењско веће:

 • 1.непосредно организује и остварује образовно-васпитни рад у одељењу;
 • 2.разматра резултате рада наставника;
 • 3.остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које ученици постигну на
 • крају тромесечја, полугодишта и на крају године;
 • 4.предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу;
 • 5.утврђује, на предлог предметног наставника, оцену из предмета на основу укупних резултата рада, а
 • оцену из владања на основу понашања ученика;
 • 6.похваљује и награђује ученике;
 • 7.изриче васпитно-дисциплинске мере из своје надлежности;
 • 8.предлаже Наставничком већу план усавршавања наставника, програм екскурзија, такмичења и сл.;
 • 9.врши избор ученика за такмичење на предлог предметног наставника;
 • 10.врши избор ученика за које треба организовати допунски и додатни рад, на предлог предметног
 • наставника;
 • 11.обавља и друге послове који су му законом, општим актом и одлуком ди­ректора Школе стављени у
 • надлежност.

Одељењско веће за свој рад одговара Наставничком већу.

 

Члан 45.

Одељењски старешина води кратак записник о раду већа.

У записник се уносе одлуке и закључци као и резултати гласања, односно из­двојена мишљења, ако то захтева члан већа.

Члан 46.

Свако одељење у Школи има одељењског старешину.

Одељењског старешину на почетку школске године одређује директор Школе из реда наставника који остварују наставу у том одељењу.

Члан 47.

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и админи­стративни организатор рада у одељењу.

Одељењски старешина:

 • 1.обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним сарадницима који остварују наставу у
 • одељењу и усклађује њихов рад;
 • 2.остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у Школи и ван ње;
 • 3.разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази
 • могућности за побољшање успеха ученика;
 • 4.остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима;
 • 5.сазива родитељске састанке и њима руководи;
 • 6.прати остваривање школског, односно наставног плана и програма у одељењу и посебно прати
 • оцењивање ученика;
 • 7.прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке;
 • 8.изриче похвале и награде ученика из своје надлежности;
 • 9.води школску евиденцију;
 • 10.руководи радом одељењског већа, потписује његове одлуке и води записник;
 • 11.предлаже одељењском већу оцене из владања;
 • 12.упознаје ученике са правилима понашања у Школи, обавезама и дисци­плинским мерама за
 • неизвршавање обавеза ученика;
 • 13.износи предлоге и жалбе ученика пред органе Школе;
 • 14.стара се о остваривању ваннаставних активности;
 • 15.обезбеђује услове за припрему ученика за такмичења;
 • 16.припрема предлог екскурзија ученика, води екскурзије и стара се о безбедности и дисциплини
 • ученика на екскурзијама;
 • 17.обавештава родитеље о дисциплинској одговорности и поступку који се води према ученику и
 • доставља им одлуке о дисциплинским мерама које су ученику изречене;
 • 18.обавља и друге послове, у складу са законом, општим актом и одлуком ди­ректора Школе.

Члан 48.

Одељењски старешина дужан је да одељењском већу подноси извештај о свом раду и о раду одељења најмање два пута у току полугодишта.

Члан 49.

Одељењски старешина, уколико не изврши обавезе из своје надлежности, чини тежу повреду радне дужности.

 

6.3. Стручно веће за разредну наставу

Члан 50.

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања. састав већа утврђује Наставничко веће, најкасније 20. августа текуће године за наредну школску годину, када бира председника и заменика председника стручног већа.

Стручно веће за разредну наставу ради у седницама.

Радом стручног већа за разредну наставу руководи председник, кога, из реда наставника, на почетку сваке школске године бира Наставничко веће.Стручно веће за разредну наставу утврђује свој програм рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из Годишњег плана рада Школе.

Члан 51.

Стручно веће за разредну наставу::

предлаже број часова из појединих предмета за наредну школску годину;
предлаже поделу предмета на наставнике за наредну школску годину;
припрема основе годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања настав­них целина и наставних јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета;
утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне школске опреме и нас­тавних средстава;
предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;
прати остваривање програма образовно-васпитног рада и даје предлоге за њихово иновирање, измену и допуну;
прати уџбеничку и другу приручну литературу и даје предлог Наставничком већу за коришћење исте;
предлаже чланове испитних комисија;
обавља и друге послове у складу са законом, општим актом и одлуком директора Школе.

 

Члан 52.

За рад стручног већа за разредну наставу и спровођење његових одлука и задатака одговоран је председник стручног већа.

Председник стручног већа за разредну наставу или његов члан чини тежу повреду радне обавезе уколико одбије или не спроведе одлуке већа и задужења која су му дата у надлежност од стране директора Школе.

О раду стручног већа за разредну наставу води се записник, који се доставља директору Школе.

Стручно веће за разредну наставу за свој рад одговарају Наставничком већу.

 

6.4. Стручно веће за области предмета

Члан 53.

Сручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

Стручна већа за области предмета утврђују се овим статутом, а њихов састав утврђује Наставничко веће најкасније 20. августа текуће године за наредну школску годину, када бира председника и заменика председника стручног већа.

Стручно веће за области предмета ради у седницама.

Радом стручног већа за области предмета руководи председник, а у његовом одсуству заменик предесника.

Стручно веће за области предмета утврђује свој програм рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из Годишњег плана рада Школе.

 

Члан 54.

У Школи постоје стручна већа за области предмета, и то:

стручно веће друштвених наука;
стручно веће природних наука;
стручно веће уметности и вештина;

Члан 55.

Стручно веће за области предмета:

предлаже број часова из појединих предмета за наредну школску годину;
предлаже поделу предмета на наставнике за наредну школску годину;
припрема основе годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања настав­них целина и наставних јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета;
утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне школске опреме и нас­тавних средстава;
предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;
прати остваривање програма образовно-васпитног рада и даје предлоге за њихово иновирање, измену и допуну;
прати уџбеничку и другу приручну литературу и даје предлог Наставничком већу за коришћење исте;
предлаже чланове испитних комисија;
обавља и друге послове у складу са законом, општим актом и одлуком директора Школе.

 

Члан 56.

За рад стручног већа за области предмета и спровођење његових одлука и задатака одговоран је председник стручног већа.

Председник стручног већа за области предмета или његов члан чини тежу повреду радне обавезе уколико одбије или не спроведе одлуке већа и задужења која су му дата у надлежност од стране директора Школе.

О раду стручног већа за области предмета води се записник, који се досавља директору Школе.

Стручна већа за области предмета за свој рад одговарају Наставничком већу.

 

6.5. Стручно веће за продужени боравак

Члан 57.

Стручно веће за продужени боравак чине наставници разрдне наставе који раде у продуженом боравку, наставници разредне наставе који изводе наставу у I и II разреду, директор и школски педагог.

Радом овог већа руководи председник (један од наставника који раде са ученицима у продуженом боравку).

Задаци стручног већа за продужени боравак су:

 • – унапређење рада у продуженом боравку,
 • – давање подршке ученицима и родитељимљ у подстицању развоја деце,
 • – пружање помоћи ученицима у подозању нивоа успеха у Школи,
 • – подизање нивоа социјализације ученика.

6.6. Стручни актив за развојно планирање

Члан 58.

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних сарадника (седам чланова предлаже Наставничко веће), Скупштине општине Аранђеловац (један члан) и Савета родитеља (један члан), које именује Школски одбор.

Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору.

Стручни актив за развојно планирање:

– доноси програм рада и подноси извештаје о његовој реализацији,

– израђује нацрт развојног плана школе,

– израђује пројеке који су у вези са развојним планом школе,

– прати релизацију развојног плана Школе.

Седнице актива сазива и њима руководи председник, којег чланови бирају између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова.

На рад овог актива примењују се одредбе Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа.

 

6.7. Стручни актив за развој школског програма

Члан 59.

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника, које именује Наставничко веће.

Стручни актив за развој школског програма за свој рад одговара наставничком већу и Школском одбору.

Стручни актив за развој школског програма:

 • – доноси програм рада и подноси извештаје о његовој реализацији,
 • – израђује нацрт школсклог програма,
 • – израђује пројеке који су у вези са школским програмом,
 • – прати релизацију школског програма.

Седнице актива сазива и њима руководи председник, којег чланови бирају између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова.

На рад овог актива примењују се одредбе Статута које уређују начин рада и одлучивања Наставничког већа.

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Члан 60.

Стручни тим за инклузивно образовање чине: наставник разредне наставе, одн. одељењски старешина и предметни наставници, школски педагог, родитељ, одн. старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. Овај стручни тим даје предлог педагошком колегијуму за доношење индивдуалног образовног плана, а за свој рад одговар директору школе.

 

Стручни тим за пружање додатне подршке ученицима са изузетним способностима

Члан 61.

Стручни тим за пружање додатне подршке ученицима са изузетним способностима чине: наставник разредне наставе, одн. одељењски старешина и предметни наставници, школски педагог, родитељ, одн. старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. Овај стручни тим даје предлог педагошком колегијуму за доношење индивдуалног образовног плана, а за свој рад одговара директору школе.

 

7. Педагошки колегијум

Члан 62.

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника. Колегијум разматра питања и даје мишљења у вези са пословима директора из чл.62. ст.3. тач.1. до 3. и тач. 5. до.7. Закона о основама система образовања и васпитања и доноси индивидуални образовни план, на предлог стручног тима за инклузивно образовање, одн. тима за пружање додатне подршке ученицима са изузетним способностима.

Педагошким колегијумом председава и руководи директор Школе.

Колегијум ради у седницама, о чему се води записник.

 

8. Секретар Школе

Члан 63.

Управне, нормативно-правне и друге правне послове у Школи обавља секретар Школе.

Послове секретар обавља дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године са положеним стручним иситом за секретара установе или правосудним испитом или стручним испитом за запослене у органима државне управе или државни стручни испит.

 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

1. Основне одредбе о остваривању права

Члан 64.

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима. Школа је дужна да обезбеди све услове за остваривање права ученика, утвђених чл.103. ст.1. ЗОСОВ.

 

2. Обавезе и одговорности ученика

Члан 65.

Ученик у остваривању својих права не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

Обавезе ученика су утврђене чл.112. ст.2. ЗОСОВ.

Члан 66.

Ученик може за повреду својих обавеза да одговара дисциплински и материјално. Покретање и вођење васпитно-дисциплинског поступка, као и правна заштитта ученика, уређени су су одредбама чл. 114. до чл. 116. ЗОСОВ.

Члан 67.

Ученик чини лакшу повреду обавеза ученика ако:

 • 1.нередовно похађа наставу, тако да у школској години начини до 25 неоправданих изостанака;
 • 2.долази у Школу и на друга места на којима Школа организује и спроводи образовно-васпитни процес,
 • неприкладно одевен за наменске активности;
 • 3.не брине о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других про­сторија у којима се врши
 • образовно-васпитна делатност;
 • 4. после звона за почетак наставе не налази на свом месту, спреман за њен почетак, тј. уколико закасни
 • на час или раније напусти час и друге активности у Школи;
 • 5. недисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе,
 • испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних и других
 • активности;
 • 6.не води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског
 • одмора;
 • 7.не чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посете или
 • извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе;
 • 8.не чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које Школа
 • издаје;
 • 9.злоупотреби лекарско уверење тј. оправдање;
 • 10.не да на увид родитељу, одн. старатељу ђачку књижицу, у коју одељењски старешина уноси
 • обавештења, успех, васпитно-дисциплинску меру и друго;
 • 11.пуши у просторијама Школе;
 • 12.уноси и користи пејџер, мобилни телефон, вокмен и друга средства кому­никације и ласерску технику,
 • којима се ремети рад на часу;
 • 13.улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;
 • 14.задржава се у ходницима Школе за време часа;
 • 15. непримерено грубо, агресивно и сл. понаша се према ученицима, запосленима и другим лицима;
 • 16.у својству дежурног ученика не припреми средства и услове за наставу;
 • 17.у својству дежурног ученика не обавештава наставнике о одсуству ученика:
 • 18.у својству дежурног ученика не чува предмете, књиге и прибор ученика, или се не стара о хигијени
 • учионице;
 • 19.у својству дежурног ученика не пријављује свако оштећење школске или личне имовине и не пријави
 • пре почетка наставе уочене недостатке одељењском старешини или дежурном наставнику;
 • 20.у својству дежурног ученика допусти улаз лицу без идентификације или без сагласности органа
 • Школе, а о томе не обавести службеника обезбеђења или дежурног наставника;
 • 21.у својству дежурног ученика самовољно напусти дежурство;
 • 22.одбије да примени мере заштите и безбедности ученика у Школи, на пракси, одн. практичној настави,
 • на екскурзији, организованој настави или ваннастваним активностима ван Школе.

Члан 68.

Теже повреде обавеза ученика утврђене су Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи.

Члан 69.

За лакшу повреду обавеза ученика изричу се следеће васпитне мере, без вођења дисциплинског поступка.:

 • – опомена одељењског старешине
 • – укор одељењског старешине
 • – укор одељењског већа

За тежу повреду обавеза ученика изричу се следеће васпитно-дисциплинске мере:

 • – укор директора
 • – укор Наставничког већа

За повреду забране, прописане законом изриче се васпитно-дисциплинска мера:

– премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу, на основу одлуке наставничког

већа, уз сагласност родитеља (старатеља).

Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно-дисциплинске мере и то:

 • – укор одељењског старешине – владање: врло добро
 • – укор одељењског већа – владање: добро
 • – укор директора – владање: задовољавајуће
 • – укор Наставничког већа – владање: незадовољавајуће

Члан 70.

Опомена одељењског старешине може се изрећи за лакшу повреду обавеза ученика, а обавезно се изриче за неоправдано изостајање са наставе до 8 часаова.

Укор одељењског старешине може се изрећи за лакшу повреду обавеза ученика, а обавезно се изриче за неоправдано изостајање са наставе од 8 до 21 часова.

Укор одељењског већа може се изрећи за лакшу повреду обавезе ученика, а обавезно се изриче за неоправдано изостајање са наставе од 22 до 34 часова.

Укор директора може се изрећи за тежу повреду обавеза ученика, а обавезно се изриче за неоправдано изостајање са наставе од 35 до 44часова.

Укор Наставничког већа може се изрећи за теже повреде обавеза ученика, а обавезно се изриче за неоправдано изостајање са наставе најмање 45 часова.

Члан 71.

Ученик који учини материјалну штету, намерно или из крајње непажње, дужан је да исту надокнади, у висини коју утврди директор Школе, у складу са законом.

Штету коју учини ученик, дужан је да надокнади његов родитељ.

Уколико родитељ одбије да надокнади штету, директор Школе је дужан да покрене поступак за накнаду штете код надлежног суда.

Члан 72.

Одговорност запослених, врста лакших повреда радних обавеза, дисциплински поступак и мере које се изричу уређују се Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених.

 

3. Испити

Члан 73.

Испити се полажу по предметима и разредима.

У Школи се могу полагати следећи испити:

Поправни испит
Разредни испит
Испит из страног језика који ученик није изучавао у школи
Испит ученика који убрзано напредују
Завршни испит
Испит ученика којима је престала обавеза похађања школе
Испит ученика завршног разреда који нису положили поправнн испит

Члан 74.

Испити се полажу по прописаном наставном плану и програму за одређени предмет и разред. Сви испити се полажу пред испитном комисијом од три члана, коју именује директор школе, на предлог Наставничког већа.

Комисију за ученике нижих разреда чине одељењски старешина ученика који полаже испит (председник) и два наставника разредне наставе од којих је један испитивач, а ако је испит из наставног предмета из којег не изводи наставу наставник разредне наставе, уместо једног наставника разредне наставе именује се наставник који изводи наставу из тог предмета и он је испитивач.

Комисију за ученике виших разреда чине одељењски старешина ученика који полаже испит (председник) и два наставника предметне наставе стручна за предмет из којег се полаже испит, од којих је један испитивач.

Члан 75.

Испити се полажу усмено, а изузетно и писмено из наставних предмета за које је то одређено. Између усменог и писменог дела испита мора да протекне најмање 24 сата. У току дана ученик може да полаже писмени део испита из једног наставног предмета, а усмени део из највише два предмета.

О току и резултату испита Комисија води записник на прописаном обрасцу, за сваког ученика посебно. Један образац се може употребити за полагање испита из више предмета.

Записник потписују сви чланови Комисије и мора бити оверен печатом Школе.

Члан 76.

Поправни испит полажу ученици од IV до VIII разреда, који на крају другог полугодишта имају недовољну оцену из једног или два обавезна наставна предмета, укључујући и страни језик као изборни предмет.

Пре полагања испита организује се припремна настава, која траје најмање пет дана, а коју ученици нису обавезни да похађају.

Ученик завршног разреда полаже испит у јунском испитном року, од 10. до 20.јуна, а ученици осталих разреда у августовском испитном року, од 20. до 28. августа.

Ученик који не приступи полагању испита или га не положи понавља разред.

Члан 77.

Разредни испит полаже:

ученик који није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова, а оцењивањем се утврди да није савладао садржаје наставног плана и програма,
ученик од V до VIII разреда који није оцењен из једног или више предмета и
ученик од V до VII разреда из наставног предмета из којег није извођена настава више од трећине часова утврђених наставним планом и програмом.
Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из једног или два обавезна наставна предмета полаже поправни испит, ако то није трећа негативна оцена.

Ученик који не приступи полагању разредног испита или га не положи у поправном испитном року понавља разред.

Члан 78.

Разредни испит се полаже у следећим роковима:

јунском – од 10. до 20. јуна,
августовском – од 20. до 28. августа.

Члан 79.

Ученик може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи, по прописано наставном плану и програму за одређени разред.

Испит из страног језика полаже се иу следећим роковима:

јунском – од 10. до 20. јуна,
августовском – од 20. до 28. августа.
Члан 80.

Након завршеног VIII разреда ученик полаже завршни испит, према програму који прописује министар просвете.

Ученик стиче основно образовање и васпитање након положеног завршног испита, о чему се издаје јавна исправа.

Члан 81.

Ученик VIII разреда, као и ученици осталих разреда, којима је због навршених 15 година живота престала обавеза похађања школе, а нису завршили разред, могу да га заврше полагањем испита из којих имају недовољне оцене у року од три године од дана престанка редовног похађања наставе, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа.

Ученик завршног разреда који није положио поправни испит завршава разред у истој школи полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа.

Испити из претходна два става се полажи у следећим испитним роковима:

јунском – од 10. до 20. јуна
августовском – од 20. до 28. августа
јануарском – од 20. децембра текуће године до 31. јануара наредне године

Члан 82.

Ученик који се истиче општом способношћу, постиже натпросечне резултае у савлађивању наставног плана и програма и има одличан успех, као и ученик који показује посебне способности, постиже натпросечне резултате у одређеној наставној области или предмету има најмање врло добар општи успех може да убрзано напредује, одн. да заврши два разреда у једној школској године, полагањем испита из свих прописаних наставних предмета за разред у који је уписан и испите из свих прописаних наставних предмета из наредног разреда.

Испит из претходног ставa се полажу у следећим испитним роковима:

јануарском – од 20. децембра текуће године до 31. јануара наредне године;
јунском – од 10. до 20. јуна
августовском – од 20. до 28.августа

 

4. Одељењска заједница

Члан 83.

Ученици једног одељења Школе образују одељењску заједницу.

Одељењска заједница ученика је средина у којој ученици остварују образовно-васпитни рад, своја права, обавезе и одговорности у складу са законом и овим статутом.

Одељењска заједница има председника и благајника.

 

5. Ученички парламент

Члан 84.

У последња два разреда Школе може се организовати ученички парламент. Надлежност парламента је утврђена чл.105. ст.1. ЗОСОВ.

Парламент чине по два представника одељења VII и VIII Школе, које предлаже и бира одељењска заједница сваке школске године.Чланови парламента бирају председника и два представника ученика, који учествују у раду Школског одбора, без права на одлучивање.

Програм рада парламента је саставни део Годишњег плана рада Школе. Парламент ради у седницама о чему се води записник. Седницама могу да присуствују директор Школе и школски педагог.

Ученички парламент Школе може да се удружи у заједницу ученичких парламената.

 

6. Похвале и награде

Члан 85.

Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који постижу изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада, могу бити награђивани или похваљивани.

Награде и похвале изричу органи Школе, у складу са овим статутом и другим општим актима Школе.

Члан 86.

Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавју се јавно пред одељењем, свим запосленима Школе,

пред наставницима и родитељима.

Награде могу бити у облику посебних диплома, уверења и књига, а у изузетним случајевима и у новчаним

износима.

Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на основу критеријума које пропишу својим актима.

Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања, који се исказују кроз плаћене екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске опреме, реквизита и сл.

Награде се могу додељивати и групи ученика или целом одељењу за постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, владању и сл.

Предлог за доделу награда и похвала даје одељењски старешина, на основу мишљења одељењског већа, стручног актива или другог стручног органа Школе.

Члан 86.

Ученику који у току школовања постиже изузетне резултате и има изузетно владање, додељује се посебна награда у виду дипломе или златника – Ученик генерације.

Диплому или златник из става 1. овог члана, на предлог Наставничког већа, додељује Школски одбор.

 

7. Заштита права ученика

Члан 87.

Заштита права ученика је уређена чл.110. и 111. Закона о основама система образовања и васпитања.

 

VI ОПШТА АКТА

Члан 88.

У циљу организовања и спровођења пословања Школе у складу са законом, Школа доноси:

Статут Школе;
Правилник о систематизацији радних места и услова за обављањe послова;
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика;
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика;
Правилник о безбедности и здрављу на раду;
Правилник о заштити од пожара;
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених;
– Правилник о награђивању запослених ;

Правилник о организацији рачуноводства,
Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
Акт о процени ризика на радном месту и радној околини,
Пословници о раду органа Школе (Школски одбор, Савет родитеља, Наставничко веће);
Сва општа акта морају да буду у складу са Законом и овим Статутом.

 

Члан 89.

Опште правне акте Школе доноси Школски одбор, осим Правилника о систематизацији радних места, који доноси директор Школе, а Школски одбор даје сагласност. Школски одбор именује комисију за опште акте, која припрема предлоге општих аката и у чији састав улазе секретар Школе и два члана Наставничког већа.

Директор Школе одговоран је за законито и благовремено доношење поједи­на­чних и општих аката из његове надлежности и за њихово спровођење у складу са зако­ном, а Школски одбор за благовремено доношење и усклађивање свих других општих аката из његове надлежности са законом.

Члан 90.

У Школи је дозвољено синдикално организовање, у складу са законом.

У остваривању заштите права запослених у Школи, синдикат је овлашћен да обавља послове, у складу са законом и колективним уговором.

У Школи је дозвољено право на штрајк, у складу са законом.

Члан 91.

Уколико репрезентативни синдикат не постигне сагласност око закључења поје­диначног колективног уговора са послодавцем, примењиваће се непосредно закон, одн. Правилник о раду.

Правилник о раду мора бити у сагласности са законом и не може садржати одредбе које запосленом утврђују мањи обим права од оних која су предвиђена општим и посебним колективним уговором.

 

VII ПОСЛОВНА И ДРУГА ТАЈНА

Члан 92.

Пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени законом, овим статутом и другим општим актима Школе, чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању Школе и штетило би интересима и пословном угледу Школе, ако законом није друкчије одређено.

Исправе и податке који су утврђени као пословна тајна могу другим лицима саопштити једино директор Школе и секретар Школе.

Члан 93.

Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени који на било који начин сазнају за исправу или податак који се сматра пословном тајном.

Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа.

Запослени су дужни да чувају пословну тајну коју сазнају у вршењу послова са другим школама, предузећима и установама.

Члан 94.

Поред података који су законом проглашени за пословну тајну, пословном тајном сматрају се:

подаци о мерама и начину поступања за случај ванредних околности;
план физичког и техничког обезбеђења имовине и објекта;
подаци који се припремају за надлежне органе јединице локалне самоуправе;
уговори, понуде, финансијско пословање и зарада запослених;
други подаци и исправе које службеном, тј. пословном тајном прогласи Школски одбор.

Члан 95.

Професионалном тајном сматрају се и интимни и лични подаци из живота за­послених и ученика, подаци из молби грађана и родитеља ученика, чије би саопштавање и објављивање могло нанети моралну и материјалну штету запосленом, ученику, односно родитељу ученика и трећим лицима.

Члан 96.

Заполсени чини тежу повреду радне обавезе ако ода пословну или професионалну тајну.

Члан 97.

Запослени који користе исправе и документа која представљају пословну или професионалну тајну дужан је да их користи само у просторијама Школе и да их чува на начин који онемогућава њихово коришћење од стране неовлашћених лица.

Члан 98.

Општим актом школе може се детаљније утврдити чување, обезбеђивање и промет докумената и података који представљају пословну или професионалну тајну.

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 99.

За све што није регулисано овим Статутом примењиваће се одредбе Закона о основама система образовања и васпитања и Закона основној школи.

Члан 100.

Поступак за измену Статута и других општих аката је исти као и поступак доношења ових аката.

Члан 101.

Ступањем на снагу овог статута, престаје да важи Статут Школе________, донет дана_________. године, као и одредбе општих аката Школе које су у супротности са овим статутом.

Члан 102.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

ПРЕДСЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Мирјана Тошић

 

Овај Статут је објављен на огласној табли Школе,

дана______2010.године.

Секретар школе