Правилници и Пословници

Пословник о раду савета родитеља

На основу члана 58. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 72/09) и члана 88. Статута Основне школе „Светолик Ранковић“ у Аранђеловцу, Школски одбор Основне школе „Светолик Ранковић“ дана 29. 06. 2010. године донео је

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Пословник о раду Савета родитеља (у даљем текскту: Пословник ) Основне школе „Светолик Ранковић“ у Аранђеловцу ( у даљенм текскту школа) утврђује се начин рада и одлучивања Савета родитеља Школе ( у Даљем текскту:Савет)

Члан 2.

Савет родитеља:

предлаже представнике родитеља деце, односноученика у орган управљања
предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање
предлаже мере за осигурање квалитета и унапређења образовно васпитног рада
учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника
разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању вредновању и самовредновању
разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности устанонове
предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља
разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика
учествухжје у потупку пропиивања мера из члана 42. овог закона
даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању
разматра и друга питања утврђена законом

Члан3.

Председник Савета стара се о правилној примени овог Пословника.

Члан 4.

Седници Савета поред чланова могу присуствовати директор, чланови Школског одбора и Наставничког већа.

 

СЕДНИЦЕ САВЕТА

Члан 5.

Седнице савета одржавају се по потреби.

Одржавање седница Савета објављује се на огласној табли школе.

 

Члан 6.

Председнику Савета у припреми седнице помаже секретар школе и поједини чланови Наставничког већа.

Административне послове у вези одржавања седнице Савета обавља секретар школе.

Члан 7.

Припреме дневног реда Савета врше се у договору са председником Савета и директором.

Члан 8.

У предлогу дневног реда Савета могу се уврстити она питања која спадају у надлежност Савета у складу са Законом и Статутом школе.

Члан 9.

За предложене тачке дневног реда потребно је припремити одговарајући писани материјал.

Члан 10.

Седнице Савета сазива председник, а у његовом одсуству заменик председника.

Председник Савета, односно његов заменик дужан је да сазове Савет на захтев:

Директора школе
наставничког већа
школског одбора
синдиката школе
једне трећине чланова Савета.

Члан 11.

Позив за седницу Савета школе мора се доставити члановима најкасније три дана пре одржавања седнице.

У позиву се мора назначити предлог дневног реда, дан, час и место одржавања седнице.

За поједине тачке дневног реда, уз позив се доставља и материјал односно извод из материјала за седницу.

Поред позива за седницу савета, предлог дневног реда седнице објављује се и на огласној табли школе.

 

ТОК РАДА НА СЕДНИЦИ

Члан 12.

На првој конститутивној седници Саветашколе бира се председник и његов заменик.

Мандат председника односно заменика траје једну годину.

Члан 13.

Седницама Савета председава председник, односно његов заменик.

Председник утврђује присутност и одсутност чланова Савета.

Када утврди да на седници савета присуствује већина од укупног броја констатује да седница може да почне са радом.

У противном одлаже седницу Савета и заказује нову седницу.

Члан 14.

Председник Савета, односно његов заменим стара се да се рад на седници правилно одвија и одржава ред на седници.

Председник Савета има следећа права и дужности:

стара се да се рад на седници Савета одвија према утврђеном дневном реду
даје реч члановима Савета и другим учесницима на седници
оправдава у оправданим случајевима појединим члановцима Савета напуштање седнице
потписује донете одлуке и закључке
врши и друге послове у складу са Законом и Статутом школе.

Члан 15.

Члан Савера има права и дужности:

да присуствује седницама Савета и да активно учествује у његовом раду
да обавештава председника Савета у случају спречености да присуствује седници или накнадно оправда свој изостанак
врши и друга права и дужности које проистићу из одредби закона, статита и општих аката школе

Члан 16.

Пре преласка на дневни ред Савет доноси одлуку о усвајању записника са предходне седнице и даје објашњења о извршеним одлукама са предходне седнице.

Члан 17.

У току дискусије по појединим питањима,из дневног реда чланови могу преко председника тражити објашњења.

Ако је за давање одговора потребно да се прикупе одређени подаци илипотребна документација, може се одобрити да се одговор да на наредној седници.

Члан 18.

Председник проглашава коначно утврђени дневни ред седнице, па се прелази на расправљање о појединим тачкама дневног реда.

Члан 19.

Извештај о појединим тачкама дневног реда подноси известичлац.

Пошто известилац заврши своје излагање, председник позива на дискусију.

Члан 20.

Свако кожели да учествује у раправи мора предходно добити дозволу од председника.

Пријављени учесник треба да говори само о питањима из дневног реда, избегавајући опширности.

У нарочитооправданим случајевима може се ограничити време говора појединих учесника у раправи.

Члан 21.

Председник има право да опомене учесника да се у расправи не удаљава од предмета дневног реда и да у свом излагању буде краћи и конкретнији. Ако се говорник ни после друге опомене не држи предмета дневног реда, председник ће му одузети реч.

Члан 22.

Савет може, на предлог председника или неког другог члана, односно учесника на садници, донети одлуку да се раправа опојединим питањима прекине да би се предмет поново проучио или да се допуни материјал, односнопрбаве потребни подаци доидућеседнице.

Члан 23.

Расптрава о појединим тачкама дневног реда траје све докпријављени говорници не заврше излагање. Председник закључује раправу и појединим тачкама дневног реда када утврди да више нема пријављених говорника

Изузетно може се на предлог председника или било ког члана и других учесника одлучити да се расправа опојединој тачки дневног реда закључи и пре него што су дискутивали сви пријављени говорници, ако је питање већ довољно разјашњено да се може донетиодлука, уколико су пријављени одустали од дискусије.

Члан 24.

Када се заврши расправа о једној тачки дневног реда, не може се прећи на следећу док се не донесе одлука. Изузетно, може се одлучити да се, собзиром на повезаност појединих питања, заједнички распавља о двема или више тачака дневног реда.

 

КВОРУМ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 25.

Савет може доносити одлуке ако седници присуствује више од половине чланова Савета.

Савет доноси одлуке већином гласова укупног броја присутних чланова.

Члан 26.

За сваки предлог о коме се расправља на седници, мора се донети одлука, састављена тако да јасно изражава шта се утврђује, ко треба одлуку да изврши, на који начин и у којем року.

Прихваћена формулација одлуке уноси се у записним.

Члан 27.

Ако за решење истог питања има више предлога, председник ставља на гласање поједине предлоге оним редом како су изложени.

О сваком предлогу гласа се посебно.

Члан 28.

Гласање је по правилу јавно.

Чланови савета гласају на тај начин што се изјашњавају „за“ или „против“ предлога, уздржавају од гласања или издвајају мишњеље.

У случају да је број гласова „за“ и „против“ исти, гласање се понавља.

Члан 29.

Јавно гласање врши се подизањем руке или поименично. Поименично гласање врши се прозивањем чланова. По завршеном гласању, председник утврђује резултат гласања.

 

ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД РАДА СЕДНИЦЕ

Члан 30.

Савет може одлучити да се седница прекине ако се у току дана не могу решити сва питања из дневног реда и уколико то захтева већина чланова Савета.

Члан 31.

Седницу Савета се прекида:

кад у току седнице број присутних чланова Савета, услед напуштања седнице буде недовољан за пуноважно одлучивање,
кад због дужине трајања седнице, она не може да се заврши у планирано време,
када доже до тежег нарушавања рада седнице, а председник није у стању да одређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице.
Седницу Савета прекида председник Савета и заказује нову седницу.

Прекинута седница се наставља јадоцније у року од три дана по прекиду седнице

 

6. ОДРЖАВАЊЕ РАДА НА СЕДНИЦИ

Члан 32.

Због ометања рада на седници могу се према члановима и другим позваним лицима изрећи следеће мере:

опомена на ред
одузимање рећи
удаљење са седнице

Члан 33.

Опомена на ред изриче се члану који својим понашањем на седници нарушава ред седнице.

Одузимање речи изриче се чланивима који у свом излагању нарушавају ред, а већ су били опоменути.

Удаљење са седнице изриче се према члану Савета који вређа или клевета поједине чланове или друга присутна лица, или ако одбије да поштује мере за одржавање реда које су према њему изречене на седници. Удаљење са седнице може се изређи само за седницу на којој је донета мера удаљења.

Одлука о удаљењу доноси се јавним гласањем. Онај који је удаљен са седнице, дужан је да одмах напусти седницу.

 

ЗАПИСНИК

Члан 34.

Када је дневни ред исцрпљен, председник Савета закључује седницу.

Члан 35.

На свакој седнициСавета води се записник који обавезно садржи:

редни број седнице (рачунајући од почетка мандатног периода)
место, датум и време одржавања
имена присутник и одлсутних чланова (навести имена оправдано одсутних)
имена присутних лица која нису чланови
констатацију да седници присуствује потребан број чланова за пуноважно одлучивање
усвојени дневни ред
формулацију одлука о којима се гласало
закључке донете о појединим тачкама дневног реда са назначеним бројем гласова зас предлог за предлог, протиб и бројем уздржаних гласова
време када је седница завршена или прекинута
потпис председавајућеги записничара
У записник се уносе и изјаве за које поједини чланови изричито траже да се унесу, као и друге околности за које Савет донесе одлуку.

Члан 36.

Ако се записник састоји из вишелистова, сваку парафирају записничар и председавајући.

Члан 37.

Записник се мора саставити иобјавити најкасније пет дана по одржаној седници.

Одлуке и препоруке не могу се спроводити док записник не буде потписан.

Члан 38.

Оригинал записника са евентуалним прилозима чува се у служби за опште послове као и документа трајне вредности

 

ЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Члан 39.

За све оно што није регулисано одредбама овог Пословника примењива ће се Закон и статут школе.

Члан 40.

Тумачење одредаба овог Пословника даје Савет родитеља.

Члан 41.

Овај пословник ступа на снагу 8 (осам) дана по објављивању на огласној табли школе.

У Аранђеловцу,

29. 06. 2010. године Председник Школског одбора

Објављено на огласној табли школе дана _______2010. године.

Секретар школе