Правилници и Пословници

Пословник о раду наставничког већа

На основу члана 57. Закона о основама система образовањаи васпитања (Сл. Гласник РС бр. 72/09) и члана 88. Статута ОШ „Светолик Ранковићу Аранђеловцу, Школски одбор ОШ „Светолик Ранковић“ у Аранђеловцу на седници одржаној дана 29. 06. 2010. године, доноси

П О С Л О В Н И К

О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником уређује се начин рада и одлучивања Наставничког већа Основне школе „Светолик Ранковић“ у Аранђеловцу (у даљем тексту: Веће).

Члан 2.

Одредбе овог Пословника обавезне су за све чланове Наставничког већа и друга лица која присуствују седницама Наставничког већа.

Наставничко веће сачињавају: сви наставници, директор и стручни сарадници.

Члан 3.

Наставничко веће врши послове утврђене Законом и Статутом школе

 

2. САЗИВАЊЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Члан 4.

Наставничко веће обавља свој рад на седницама.

Седницама наставничког већа присуствују сви чланови (наставници, стручни сарадници ).

Члан 5.

Радом седнице Наставничког већа председава и руководи директор школе а у његовом одсуству наставник кога одреди директор.

Члан 6.

Дневни ред седнице Наставничког већа припрема директор школе.

У састављању предлога дневног реда и припреми материјала за седницу Већа директору помаже заменик (помоћник директора, секретар , педагог а по потреби и поједини чланови Наставничког већа.

Члан 7.

При састављању предлога дневног реда треба водити рачуна о следећем:

да се у дневни ред унесу првенствено она питања која по закону и статуту и спадају у надлежност Већа, а остала питања само ако затопостоје оправдане потребе.
Дневни ред обухвата првемжнствено она питања која су у моменту одржавања седнице најактуелнија за рад Већа и школе у целини.

Члан 8.

Редовне седнице Наставничког већа заказују се на три дана пре одржавања седнице.

Ванредне седнице могу се заказати најмање 24 часа пре одржавања седнице.

Члан 9.

У обавештењу – позиву за седницу, обавезно се наводи дневни ред, дан, просторија и време почетка седнице. За поједине тачке дневног реда припрема се материјал за седницу или извод, уколико је материјал опширнији.

Члан 10.

Седници Наставничког већа обавезно присуствују сви чланови већа.

Уколико сучланови наставничког већа спречени да седници присуствују, дужни су да о разлозима своје спречености благовремено, а најкасније 24 часа пре седнице, обавесте директора школе.

 

3. РАД НА СЕДНИЦИ

Члан 11.

Директор школе отвара седницу Наставничког већаи утврђује да постоји кворум за рад.

Кворум за рад седнице постоји ако седници присуствује више од половине чланова Већа.

Члан 12.

Пре утврђивања дневног реда усваја се записник са претходне седнице и дају обавештења о извршеним закључцима са предходне седнице.

Члан 13.

Сваки члан Наставничког већа има право да предложи измене и допуне дневног реда и о њима се мора одлучити пре преласка на дневни ред.

Члан 14.

Члан Наставничког већа који жели да учествује у дискусији мора предхпдно затражити за то одобрење од директора, односно председавајућег. О једном питању члан наставничког већа може говорити највише два пута избегавајући опширност и понављање.

Члан 15.

Директор, односно председвајући седнице, стара се да се рад на седници Већа правилно одвија и одржава ред на седници.

Диретор има следећа права и дужности:

стара се да се рад на седници Већа одвија према утврђеном дневном реду.
Даје реч члановима и осталим учесницима на седници Већа.
У оправданим случајевима одобрава појединим члановима Већа напуштање седнице.
Потписује донете одлуке односно закључке.
Врши и друге посливе у складу са одредбама статута и других општих аката школе.

Члан 16.

Члан Већа има право и дужност:

да присуствује седници Већа и активно учествује у његовом раду.
Да у случају спречености да присусутвује седници Већа о томе обавести директора или накнадно оправда свој изостанак.
Да на седници Већа подноси предлоге за доношење одлука и закључака.
Врши и друга права и дужности које проистичу из идредаба Статута и других општих аката.

Члан 17.

Рад на седницама се одвија према утврђеном дневном реду. О појединим питањима реферише известилац члан наставничког већа или директор школе.

Члан 18.

После излагања известиоца директор позива чланове на дискусију која траје док сви пријављени не не инесу мишљење о том питању.

Члан 19.

Кад се утврди да је поједина тачка дневног реда исцрпљена, дискусија се закључује и директорпредлаже доношење закључка односно одлуке.

Члан 20.

Закључци треба да буду формулисани тако да се тачно, јасно и на најсажетији начин изрази одлука наставничког већа. Истовремено са доношењем одлуке утврђује се и ко треба да је изврши, на који начин и у којем року.

 

4. КВОРУМ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 21.

Веће доноси одлуке ако седници присуствује више од половине чланова.

Веће доноси одлуке већином гласова присутних гланова.

Члан 22.

Гласање је по правилу јавно.

Тајно се гласа када Веће то посебно одлучи, или ако је то утврђено Статутом школе, односно Законом.

Чланови већа гласају на тај начин што се изјашњавају „за“ и „против“ или се уздржавају од гласања.

Члан 23.

Јавно гласање се врши дизањем руке чланова. По завршеном гласању директор школе утврђује резултат гласања.

 

5. ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД РАДА СЕДНИЦЕ

Члан 24.

Веће може одлучити да се седница прекине ако се у току дана не могу решити сва питања из дневног реда и уколико то захтева већина чланова Већа.

Члан 25.

Седница Већа се прекида:

када у току седнице број присутних чланова услед напуштања седнице буде недовољан за пуноважно одлучивање.
Кад због дужег трајање седнице, она не може да се заврши у планирано време.
Када дође до тежег нарушавања реда на седници, а директор односно председавајући није у стању да одређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице.
Седницу пекида директор и заказује нову, која ће се одржати у року од три дана по пекиду седнице.

 

6. ОДРЖАВАЊЕ РАДА НА СЕДНИЦИ

Члан 26.

Због повреде рада на седници члановима Наствничког већа могу се изрећи следеће мере:

опомена на ред
одузимање речи
удаљење са седнице.
Мере под 1) и 2) изриче директор, а под 3) наставничко веће на предлог председавајућег односно директора.

Члан 27.

Опомена на ред изриче се члану Већа који својим понашањем на седници нарушава ред.

Одузимање речи изриче се члановима који у свомизлагању нарушавају ред, а били су опоменути.

Удаљење са седнице изриче се члану Већа који вређа поједине чланове или друга присутна лица или ако одбоје да поштује мере за одржавање реда које су према њему изречене на седници Већа.

Одлука о удаљењу са седнице доноси се јавним гласањем већином присутних чланова. Онај ко је удаљен са седнице, дужан је да одмах напусти седницу.

Удаљење са седнице изриче се само за седницу на којој је донета мера удаљења.

 

ЗАПИСНИК

Члан 28.

Када је дневни ред исцрпљен, директор закључује седницу Већа.

Члан 29.

На седници Већа обавезно се води записник који потписује директор и записничар.

У записник седнице се уносе и изјаве за које поједини чланови Већа изричито траже да се унесу

Члан 30.

Записник се мира сачинити у року од пет дана по одржаној седници.

Закључци Већа се обавезно објављују на огласној таблишколе.

Члан 31.

Оригинал записника са прилозима чува се у педагошкој служби школе као документ трајне вредности.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

За све оно што није регулисано одредбама Пословника примењиваће се

 

Закон и Статут школе.

Члан 33.

Тумачење одредби овог Пословника даје Савет родитеља.

Члан 34.

Овај пословник сптупа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

Председник Школског одбора

Објављено на огласној табли школе дана __________2010. године.

Секретар школе