Правилници и Пословници

Правила понашања ученика

На основу члана 57. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( ,,Сл. гласник РС,, бр. 72/09), а у складу са чланом 43. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ( ,, Сл. гласник РС,, бр. 72/09), Школски одбор ОШ ,,Светолик Ранковић,, у Аранђеловцу, на својој седници одржаној дана 29. 06. 2010. године, донео је

 

П Р А В И Л А

ПОНАШАЊА У ОШ ,, СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ ,, У АРАНЂЕЛОВЦУ

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Правилима о понашању у ОШ ,,Светолик Ранковић,, у Аранђеловцу ( у даљем тексту: правила школе) уређују се понашање и односи ученика, запослених, родитеља ученика и осталих лица која су службено присутна у школи.

Члан 2

Поштовањем и применом ових правила обезбеђује се несметан рад ,повећана безбедност ученика, очување школске имовине, општа и радна дисциплина чиме се доприноси постизању бољег успеха и понашања ученика, угледу школе и стварају основе за боље и савременије услове рада.

Члан 3

Запослени у школи имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у школи.

У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља ученика.

Члан 4

У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, на основу расн, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета ,здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин искључивање или ограничење права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињењ, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства .

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог ученика или трећег лица у школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар просвете и министар надлежан за послове људских права.

Члан 5

У школи су забрањени :

физичко,психичко и социјално насиље
злостављање и занемаривање ученика
физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Члан 6

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученикаили запосленог.

Занемаривање или немарно поступање представља пропуштање школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 7

Под физичким насиљем, у смислу правила, сматрају се:

физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа:
свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;
насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима ,као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима;
Под психичким насиљем у смислу правила сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог .

Под социјалним насиљем у смислу Правила сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности школе.

Члан 8

У школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица над наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима .

Због повреде забране из става 1 овог члана против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни или кривични поступак

Члан 9

Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према Протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, које утврђује садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања и доноси га Министар просвете.

Препознавање вербалних облика злостављања ученика од стране запосленог одмора и рекреације и других облика образовно – васпитног рада врши се на основу ближих услова које прописује министар просвете.

Члан 10

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом школе.

Члан 11

У школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских просторија у такве сврхе.

 

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 12
Ученици су обавезни да:

редовно похађају наставу и друге облике образовно васпитног рада и извршавају школске обавезе и савесно раде на усвајању знања, вештина и вредности прописаних Школским програмом
се придржавају школских правила и других општих аката школе у просторијама школе и школском дворишту , на другом месту где се изводи образовно васпитни рад ,као и на путу између куће и школе , одлука директора школе,наставника и органа школе, као и поступају по налогу директора школе,помоћмика директора ,наставника и стручних сарадника ;

не ометају извођење наставе и не ненапуштају час или други облик образовно васпитног рада, без претходног одобрења наставника
поштују личност других ученика ,наставника и осталих запослених у школи
уљудно се понашају према другим другим ученицима ,запосленима у школи, родитељима ученика и трећим лицима ;
благовремено правдају изостанке са часа и из школе
да се пристојно одевају, да буду уредно очешљани на начин који неомета ученика у обављању активности у школи;
чувају школску имовину и негују чистоћу и естески изглед школских просторија и дворишта
не закашњавају на наставу и друге облике образовно васпитног рада
савесно раде на усвајању знања,вештина и вредносних ставова прописаних Школским програмом
прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље,односно старатеље
да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи
поштују личност других ученика,наставника и осталих запослених у школи
благовремено правдају изостанке
старају се о очувању животне средине и да се понашају у складу са правилима еколошке етике
уздржавају се од уношења било каквих измена у школској евиденцији
за време наставе и других облика образовно васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад
у згради школе и школском дворишту , за време обављања образовно васпитног рада ван зграде и школског дворишта ,као и на путу између куће и школе ,не уносе оружје или друга опасна средства и предмете којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета
уздржавају се од употребе дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава и од подстрекавања других ученика на такву употребу
уздржавају се од изазивање туче и учествовања у тучи
уздржавају се од изражавања националне, расне и верске нетрпељивости
извршавају и друге обавезе које су утврђене Законом и Статутом школе.

Члан 13

Ученици су обавезни да буду у школи најмање 10 минута пре почетка наставе или другог облика образовно васпитног рада.

Члан 14
На звук првог звона, 5 минута пре почетка наставе,ученици су обавезни да разврстани по одељењима, буду спремни за улазак у школу у складу са налогом дежурног наставника .

За време хладног или кишовитог времена ,ученици се у складу са одлуком дежурног наставника за одлазак на наставу припремају у улазном холу.

На знак дежурног наставника ученици у реду и миру крећу према својим учионицама.

У време оглашавања другог звона, односно звона за почетак часа ученици треба да буду у својим учионицама и да у миру и тишини чекају наставника.

Уколико учионицу откључава наставник, ученици у реду и миру чекају наставника испред учионице .

Члан 15

Ученици који су закаснили на час не смеју се задржавати у ходницима холовима и другим просторијама школе, него у пратњи дежурног ученика одлазе да присуствују часу .

По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из школе.

Члан 16
Редар је обавезан да буде у учионици најмање 20 минута пре почетка наставе.

Одељенске старешине сваке недеље одређују по 2 редара .

Дужности редара су да :

проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и обавља друге радње са циљем да се учионица припреми за наставу
извештава наставника на почетку часа о одсутним ученицима
чува личне ствари ,предмете ,књиге и прибор
пријављује наставнику сваки нестанак или оштећење имовине школе,ученика или запослених лица
обавештава наставника о променама које могу утицати на безбедност ученика или других лица

Члан 17

Дежурни ученик обавезан је да на месту дежурства буде најмање 30 минута пре почетка наставе у смени.

Дежурство се обавља у улазном холу школе ,у првој смени од 7:30 до 13:30 часова , у другој смени од 13:30 часова до 19 часова .

Ученици су ослобођењи са наставе за дан за који обављају дежурство.

Дежурство обављају два дежурна ученика које на предлог одељенских старешина одређује директор школе.

Дежурни ученик:

евидентира у свеску дежурства родитељеученика и трећа лица која улазе у школу, уписивањем њихових личних података из личне карте и циља долажења
ученике који су закаснили на наставу прати до учионице
звони за улазак у школу, за почетак и за крај часа према распореду звоњења
уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у школи и о њима без одлагања обавештава дежурног наставника, директора или секретара школе
ради испуњавања својих обавеза сарађује са директором школе,помоћником директора, дежурним наставнициома, секретаром школе и другим лицима запосленим у школи.

 

III ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

Члан 18

Запослени имају обавезуда својим радом ,укупним понашањем и изгледом доприносе угледу школе и развијању позитивне атмосфере у школи.

Члан 19

Сви запослени у школи су обавезни да:

редовно и на време долазе на посао
савесно обављају послове свог радног места
благовремено обавештавају директора школе , помоћника директора школе или секретара школе о спречености за рад
уздржавају се од радњи којима се крше права ученика или других лица
старају се о остваривању права, обавеза и одговорности ученика
пријављују директору школе или Школском одбору кршење права ученика
долазе на посао прикладно одевени
пре или за време рада не узимају алкохол или друга средства која утичу на способност за рад
не пуше ван просторија одређених за пушење
не уносе у школу или школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета
за време рада не користе мобилне телефоне нити друга средства којима се може омести процес рада
не оштећују имовину школе, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица
користе средства школе и потрошни материјалсамо у службене сврхе
не износе школску евиденцију, друга документа, средства школе ни потрошни материјал без одобрења директора или помоћника директора школе.
Извршавају и друге обавезе утврђене Законом, Статутом школе и другим актима школе.

Члан 20
Наставник је обавезан да у школу дође најмање 15 минута пре почетка часа.

Дежурни наставник је обавезан да у школу дође најкасније 30 минута пре почетка наставе у смени.

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време великог одмора у холу и у школском дворишту, а по потреби и на другим местима .

Дежурни наставник :

стара се о одржавању реда и безбедности у школској згради и школском дворишту;
предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;
издаје налоге дежурним ученицима и помаже им у раду
ради испуњавања својих обавеза , сарађује са директором и другим лицима запосленим у школи ;
води уредно књигу дежурства наставника и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад школе
обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства;
обавести директора школе о недоласку наставника на наставу ради обезбеђења замене за одсутног наставника.

Члан 21

Домар школе је обавезан да, осим у време када обавља послове у другим деловима школе или користи одмор у току дневног рада, дежура у улазном холу школе.

Члан 22

Спремачица у школи је обавезна да пре и после одржавања хигијене у просторијама у којима се одвија рад наставника и других запослених ,дежура у холу или ходнику школе ,односно испред просторија у којима одржава хигијену.

За време у које спремачица користи дневни одмор или је из других разлога одсутна са свог радног места, друге спремачице преузимају надзор над њеним радним местом, у складу са распоредом који утврди директор школе на предлог секретара школе.

Члан 23

Домар и спремачице обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног наставника, директора или секретара школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у школи.

 

IV ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА

УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 24

Родитељ, односно старатељ ученика и трећа лица ( у даљем тексту: остала лица) обавезна су да поштују правила и друге опште акте школе.

Члан 25

Остала лица обавезна су да се јаве приликом уласка у школску зграду дежурном ученику ради евидентирања .

Члан 26

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

Члан 27

Родитељи ученика, поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе :

да благовремено правдају изостанке свог детета
да на позив органа школе, педагога, психолога или наставника дође у школу
да редовно измирују новчана дуговања према школи
да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и владање свог детета
да учествује у раду органа школе чији је члан.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28

Измене, допунеи тумачење ових Правила врше се на начин и по поступку предвиђеном за њихово доношење.

Ступањем на снагу ових Правила престају да важе Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ОШ ,,Светолик Ранковић,, у Аранђеловцу дел.бр. 496 од 23. 11.2006. год.

Члан 29

Ова Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

__________________________

 

Ова Правила заведена су под дел.бр.______ од ________2010.год. и објављена су на огласној табли школе дана ___________2010.год., а ступају на снагу дана _________2010.год.

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

____________________