Правилници и Пословници

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених и ученика

На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС “ бр.72/09), а у вези са чланом 179. тачка 3. Закона о раду Школски одбор Основне школе „Светолик Ранковић“ у Аранђеловцу дана 29. 06. 2010. године донео је

 

ПРАВИЛНИК

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА

Основне школе “Светолик Ранковић“ у Аранђеловцу

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником у Основној школи “Светолик Ранковић“ у Аранђеловцу (у даљем тексту школa) уређују се обавезе запослених у раду и њихова одговорност за повреду радних обавеза и дужности и причињену штету, повреде радних обавеза, покретање и вођење дисциплинског поступка, изрицање мере за учињене повреде радних обавеза, рокове застарелости покретања и вођења поступка, рокове застарелости извршења мера и друга питања везана за дисциплинску и материјалну одговорност запослених .

 

Члан 2.

Ступањем на рад у школи запослени преузима дужност и обавезе на раду и у вези са радом.

Запослени који својом кривицом не испуњава своје дужности и радне обавезе или се не придржава одредаба овог Правилника чини повреду радне обавезе и може му се отказати уговор о раду у складу са Законом.

 

Члан 3.

Запослени може да одговара за:

Повреде забране прописане Законом
Тежу повреду радне обавезе прописане Законом
Лакшу повреду радне обавезе утврђене општим актом установе
Материјалну штету коју нанесе установи намерно или крајњом непажњом
Кривична одговорност, одговорност за привредни преступ и одговорност за прекршај, не искључује дисциплинску одговорност радника, ако радња представља повреду обавезе.

 

Члан 4.

Запослени који на раду и у вези са радом намерно или из крајње непажње проузрокује штету школи дужан је да је надокнади.

 

Члан 5.

Запослени је нарочито дужан:

да чува имовину школе и да се према њој односи са пажњом доброг привредника,
да улаже личне и стручне способности при раду и рационално користи средства за рад,
да лично и савесно обавља свој посао, да извршава своје радне дужности и обавезе које произилазе из рада,
да рад обавља у одређено радно време и да се за време рада не удаљава са свог посла,
да одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести директора школе, ако је из било којих разлога спречен да дође на рад,
да чува пословну тајну,
да стално усавршава своје радне и стручне способности,
да се придржава мера заштите на раду,
да извршава одлуке надлежних органа школе,
да се придржава Закона и општих аката школе.

 

II ПОВРЕДЕ РАДНИХ ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗА

Члан 6.

Повреде забране прописане законом су:

све активности којима се омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језчке, верске или полне припадности, физичкох и психичкох својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и постицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређење личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика.

Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до ствраног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог: насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим запосленим, као и ученика према дугим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем у смислу овог члана сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

 

Члан 7.

Теже повреде радних обавеза су:

извршење кривичног дела на раду или у вези са радом,
неспровођење мера безбедности деце ученика и запослених
пострекавање на употребу алкохолних пића код деце и ученика, или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе;
подстрекивање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика, или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе ,
ношење оружја у установи или кругу установе,
неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи, брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података,
уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне исправе
непотпуно, неблаговремено и несавесно вођење евиденције,
наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном односу, а ради оцењивања, односно полагања испита,
долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних средстава који смањују радну способност,
одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, родитељима, односно старатељима,
одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом установе, родитељима односно старатељима,
незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава остваривање права детета, ученика или другог запосленог,
неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада, односно за време незаконите обуставе рада или штрајка
злоупотреба права из радног односа,
незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином установе,
ноправдано одсуство са рада најмање два узастопна радна дана,
друге повреде радне обавезе у складу са посебним законом.

 

Члан 8.

Лакше повреде радних дужности и обавеза су:

неблаговремени долазак на посао и одлазак са посла пре истека радног времена или неоправдано изостајање са посла за време када је обавезна присутност на раду,
несавесно чување службених списа или података,
неоправдано изостајање са посла један радни дан ,
необавештавање о пропустима у вези са заштитом на раду,
прикривање материјалне штете,
неуредно вођење прописане евиденције услед кога нису наступиле штетне последице,
обављање приватног посла за време рада,
недолично понашање према осталим запосленим ( свађа, увреда и др. ),
неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести о спречености за посао
неажурно уписивање података у базу података ЕИС
неприсуствовање седници наставничког већа без оправдања.
нередовно одржавање додатне и допунске наставе

 

III ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Члан 9.

За повреде радних дужности и обавеза запосленом се може изрећи једна од следећих дисциплинских мера:

Престанак радног односа и одузимање лиценце
Престанак радног односа и суспендовање лиценце на шест месеци
Новчана казна

Члан 10.

Мера престанка радног односа и одузимање лиценце изриче се за повреде забране прописане законом.

Члан 11.

За теже повреде радних обавеза изриче се мера престанка радног односа ако је повреда учињена умишљајем или из свесног нехата и ако нису утврђене олакшавајуће околности за запосленог. У осталим случајевима може се изрећи новчана казна у висини од 20% до 35% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета у трајању од 3 до 6 месеци .

Члан 12.

За лакше повреде радних дужности и обавеза предвиђених чланом 7. овог Правилника може се изрећи мера новчане казне у висини од 10 % до 20% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета у трајању од једног месеца.

Члан 13.

При изрицању дисциплинске мере због повреде радне обавезе узимају се у обзир нарочито:

тежина повреде и њене последице,
степен одговорности запосленог,
услови под којим је повреда учињена,
ранији рад и понашање запосленог,
и друге околности које би могле бити од утицаја на врсту и висину мере.

 

IV ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

Члан 14.

Дисциплински поступак против запосленог у школи покреће, води и доноси одлуке директор школе.

Овлашћење за вођење дисциплинског поступка директор школе може пренети на другог запосленог у школи.

Овлашћење из става 2 овог члана мора бити у писменој форми које даје директор школе.

Члан 15.

Дисциплински поступак против запосленог у школи поред директора може да покрене непосредни руководилац запосленог у школи, секретар, односно други радник са посебним овлашћењима и одговорностима.

Сваки запослен у школи, има право и обавезу на иницијативу за покретање дисциплинског поступка која мора бити образложена.

Свака намерно лажна или злонамерна пријава представља недозвољено понашање које подлеже одговорности.

Члан 16.

Поступак се покреће писменим закључком на који приговор није допуштен, а који садржи нарочито: Име и презиме запосленог, радно место на које је распоређен, опис и време извршења повреде радне обавезе и доказе који указују на извршење повреде радне обавезе.

Закључак из става 1 овог члана доставља се запосленом и синдикату.

У поступку за утврђивање одговорности запосленог дисциплински орган дужан је да омогући учешће представника синдиката.

Члан 17.

Дисциплински поступак је хитан.

Орган надлежан за вођење дисциплинског поступка дужан је да позив за расправу достави подносиоцу захтева за покретање дисциплинског поступка, запосленом против кога се покреће поступак, сведоцима (ако их има ) и синдикату.

Члан 18.

Запослени има право да у дисциплинском поступку узме браниоца.

Расправа пред органом надлежним за вођење дисциплинског поступка је усмена и јавна. Јавност се може искључити ако то захтева потреба чувања државне или друге прописане тајне.

Члан 19.

Запослени мора бити саслушан пред дисциплинским органом, осим ако се без оправданих разлога не одазове на уредно достављен позив, и не може му се ускратити одбрана. На захтев, односно уз пристанак запосленог, у дисциплинском поступку може га заступати синдикат.

Члан 20.

Надлежно лице може непосредно, или уз учешће стручног лица, да спроведе увиђај, ради утврђивања околности и чињеница у вези са повредом радне обавезе.

Члан 21.

О саслушању запосленог и о спровођењу других доказа у дисциплинском поступку, као и у расправама пред надлежним органом, води се записник..

Члан 22.

Позив раднику мора се уручити најмање три дана пре дана одређеног за одржавање расправе како би се радник припремио за одбрану.

Достављање позива, одлука и других писама, врши се непосредно уручивањем запосленом или препорученом пошиљком преко поште.

Ако се запослени не налази на достављеној адреси или ако одбије да прими писмено, достављање се врши на огласној табли школе.

По истеку рока од 3 дана о дана истицања на огласној табли школе сматра се да је достављање уредно извршено.

Члан 23.

Пре почетка расправе, директор (или друго овлашћено лице) утврђује да ли су присутна сва позвана лица.

Ако није дошао запослени против кога се води поступак, директор одлучује да ли ће се расправа одржати у његовом одсуству или ће се одложити.

Уколико је запослени уредно позван а није оправдао изостанак, расправа ће се одржати у његовом одсуству.

Приликом одлагања расправе утврђује се дан и час када ће се расправа наставити.

Члан 24.

Расправа почиње читањем захтева за покретање дисциплинског поступка.

После читања захтева позива се запослени против кога се води поступак да се изјасни о наводима из захтева и да изнесе своју одбрану.

После изјаве одговорног запосленог, приступа се извођењу доказа ради утврђивања чињеница.

Члан 25.

О раду на расправи води се записник у који се уносе подаци, који су значајни за решавање дисциплинске одговорности запосленог.

У заглављу записника мора се назначити, место и дан одржавања расправе, име и презиме одговорног запосленог, име и презиме браниоца ако га има и час почетка расправе.

У записник се уноси, да ли је прочитан захтев за покретање дисциплинског поступка, исказ радника, ток доказног поступка, имена сведока и вештака који су саслушани и њихови искази, предлози који су састављени и шта је по њима одлучено и друго.

Члан 26.

Исказ окривљеног, сведока, браниоца, вештака и осталих учесника у поступку уносе се скраћено, а ако је потребно, поједини делови или цео исказ уносе у записник дословно.

На крају треба у записник унети када је расправа закључена.

Записник потписују директор и записничар ( кога одређује директор ).

Члан 27.

Директор може постављати питања како запосленом против кога се води поступак тако и свим осталим које саслушава у вези са изведеним чињеницама.

По одобрењу директора питања могу постављати бранилац и остала лица која учествују у поступку.

Члан 28.

Директор одлучује које ће доказе и којим редом извести.

Члан 29.

По завршеном доказном поступку директор даје реч браниоцу а затим запосленом против кога се води поступак, да у завршној речи изнесе одбрану.

Члан 30.

Директор школе по спроведеном дисциплинском поступку доноси решење којим запосленог оглашава кривим и изриче меру, ослобађа одговорности или обуставља поступак.

Члан 31.

Директор одлучује о дисциплинској одговорности запослених, утврђује одговорности запослених за учињену повреду радне обавезе и изриче мере:

престанак радног односа и одузимање лиценце
престанак радног односа и суспанзија лиценце на шест месеци
новчана казна

Члан 32.

О дисциплинској одговорности директора одлучује орган који га именује односно поставља.

Члан 33.

У решењу осим изреке и образложења обавезно мора да стоји поука о правном леку.

Члан 34.

Директор је дужан да донето решење достави запосленом и подносиоцу захтева најкасније у року од осам дана.

Члан 35.

Против решења о дисциплинској мери запослени подноси приговор Школском одбору у року од 8 дана од дана достављања решења.

.Члан 36.

Школски одбор је дужан да о поднетом приговору одлучи у року од 15 дана од дана подношења приговора.

Члан 37.

Школски одбор може одбацити приговор доношењем закључка уколико је приговор неблаговремен, недопуштен или изјављен од стране неовлашћеног лица.

Школски одбор ће решењем одбити приговор када утврди да је поступак доношења решења правилно спроведен и да је решење на закону засновсано, а приговор неоснован.

Ако утври да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима поступка која су од утицаја на решење ствари или да је изрека побијаног решења нејасна или је у противречности са образложењем, школски одбор ће својим решењем поништити првостепено решење и вратити предмет директору на поновни поступак.

Члан 38.

Запослени који није задовољан одлуком Школског одбора поводом поднетог приговора може се обратити надлежном (Општинском) суду у року од 15 дана од дана истека рока за доношење одлуке, односно од дана достављања одлуке..

Члан 39.

Поступак пред надлежним судом не задржава извршење коначне одлуке осим ако Заком није другачије одређено.

 

V ЗАСТАРЕЛОСТ ПОКРЕТАЊА И ВОЂЕЊА ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА

Члан 40.

Покретање дисциплинског поступка застарева у року од шест месеци од дана извршења за лакше повреде радне обавезе, а за повреду забране и теже повреде радне обавезе протеком једне године од дана учињене повреде.

Вођење дисциплинског поступка за лакше повреде радне обавезе застарева протеком једне године, а за повреде забране и теже повреде радне обавезе две године од покретања дисциплинског поступка.

Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене или води због одсуства запосленог или других оправданих разлога.

Члан 41.

Ако повреда радне обавезе садржи обележје кривичног дела, покретање дисциплинског поступка застарева протеком рока застарелости за то кривично дело.

Члан 42.

У школи се води евиденција о изреченим мерама.

Евиденцију води секретар школе.

Члан 43.

Ако запослени у року од две године од дана правоснажности одлуке којом је изречена новчана казна не учини повреду радне обавезе, изречена мера се брише из евиденције.

VI УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ

Члан 44.

Наставника, стручног сарадника који учини повреду забране прописане законом (члан 6. Правилника), тежу повреду радне обавезе из члана 7. Правилника тачка од 1) до 5) и тачка 10) и 16), директор школе удаљава из наставе до доношења одлуке о дисциплинском поступку.

Наставник, и стручног сарадника коме је суспендована лиценца на основу члана 127. ст.5. и 6. Закона удаљава се привремено из образовно – васпитног рада до укидања суспензије лиценце.

Члан 45.

Запослени коме је одређен притвор удаљава се са рада од првог дана притвора, док притвор траје.

Решење о удаљењу са рада доноси директор школе.

Члан 46.

Ако директор не удаљи наставника или стручног сарадника Школски одбор дужан је да донесе одлуку о удаљењу из школе, у року од 15 дана.

 

VII MAТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Члан 47.

Запослени који на раду или у вези са радом, намерно или из крајње непажње проузрокује штету школи, дужан је да је надокнади.

Кривица запосленог за учињену штету школи мора бити доказана, у супротном запослени неће бити одговоран за штету.

Члан 48.

Ако више запослених проузрокује штету, сваки запослени је одговоран за део штете коју је проузроковао, а ако се не може утврдити део, сматраће се да су сви једнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима.

Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем за штету одговарају солидарно.

Члан 49.

Постојање штете и околности под којима је она настала, њену висину као и ко је штету проузроковао утврђује Комисија од три члана коју именује директор школе.

Ако запослени у року од три месеца не накнади штету утврђену одлуком комисије, школа покреће поступак пред надлежним судом.

Члан 50.

Висина штете утврђује на основу ценовника или књиговодствене вредности ствари а ако ових нема, проценом вредности оштећене ствари путем вештачења.

Члан 51.

У поступку за накнаду штете запослени се позива да надокнади штету.

Пристанак запосленог да штету надокнади даје се у писменој форми.

Члан 52.

Ако се накнада штете не може утврдити у тачном износу или би утврђивање њеног износа проузроковало несразмерне трошкове, онда се висина утврђује у паушалном износу.

Паушална накнада штете утврђује се у следећим случајевима:

неоправданог напуштања одређеног процеса рада у току радног времена
неоправданог изостајања са рада
престанка рада пре истека отказног рока.
Одлуку о паушалној накнади доноси Комисија, а поступак за паушалну накнаду покреће се на захтев директора односно другог овлашћеног запосленог.

Члан 53.

Ако школа накнади штету коју је запослени на раду или у вези са радом проузроковао трећем лицу, запослени је дужан да износ исплаћене штете накнади школи ако је штету проузроковао намерно или из крајње непажње.

Члан 54.

Против одлуке Комисије за накнаду штете запослени има право приговора директору школе у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

Директор школе је дужан да у року од 15 дана донесе одлуку по приговору.

Ако запослени није задовољан коначном одлуком или не да писмену изјаву да ће штету да надокнади има право, као и школа, да покрене поступак пред надлежним судом.

 

VIII OГОВОРНОСТ ШКОЛЕ

Члан 55.

Ако запослени претрпи штету на раду или у вези са радом, има право да од школе захтева накнаду штете по општим начелима одговорности за штету.

Ако школа запосленом не накнади штету у року од 30 дана, запослени има право да захтева накнаду штете пред надлежним општинским судом.

Школа одговара запосленом за штету због повреде на раду, која је проузрокована кривицом школе или кривицом лица за које она одговара.

Школа одговара запосленом за штету због повреде на раду и у случаја када нема кривице, ако је повреда проузрокована опасном ствари или делатности са повећаном опашношћу.

 

IX РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА

Члан 56.

Рок застарелости потраживања накнаде штете износи три године и почиње да тече од дана сазнања за штету и учиниоца.

Када је штета проузрокована кривичним делом, а за кривично гоњење је предвиђен дужи рок застарелости, захтев за накнаду штете према одговорном лицу застарева кад истекне време застарелости кривичног гоњења.

 

X ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 57.

Ученик одговара за повреду обавезе ученика или повреду забране која је у време извршења била утврђена Законом и овим Правилником.

Члан 58.

За повреду обавеза ученик може да одговара дисциплински, а за материјалну штету учињену намерно или из крајње непажње одговара његов родитељ.

Члан 59.

За повреду обавезе ученику може да се изрекну следеће васпитне и васпитно-дисциплинске мере:

Васпитне мере:

1. опомена

2. укор одељенског старешине,

3. укор одељенског већа,

Васпитно – досциплинске мере:

1. укор директора,

2. укор Наставничког већа

3.премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу.

 

Члан 60.

Васпитна мера – Опомена, укор одељенског већа, или укор одељенског старешине изричу се за лакше повреде обавеза ученика утврђених овим Правилником, без вођења дисциплинског поступка, уколико је школа претходно предузела неопходне активности из члана 113. став 1. Закона.

Ако претходне мере нису предузете, школа ће их предузети пре изрицања мере.

Члан 61.

Лакше повреде обавеза ученика су:

1. Неоправдано закашњавање на наставу

2. Напуштање часа или друго облика образовно васпитног рада, без одобрења наставника или стручног сарадника

3.Недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим радницима школе и трећим лицима у просторијама школе или школском дворишту или за време извођења образовно – васпитног рада који се изводи ван њих.

4. Неоправдано изостајање из школе до 34 часова.

5. Ометање извођења наставе или других облика образовно васпитног рада.

6. Неблаговремено правдање изостанака.

7. Нарушавање естетског изгледа просторија Школе или школског дворишта.

Члан 62.

Укор директора, укор Наставничког већа изричу се за теже повреде обавеза ученика док се премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу изриче за учињену повреду забране, након спровођења васпитно – дисциплинског поступка, уколико је школа претходно предузела неопходне активности из члана 113. став 1. Закона.

Ако претходне мере нису предузете, школа ће их предузети пре изрицања мере.

Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Члан 63.

Теже повреде ученика су:

уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган
преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган односно исправи коју издаје друга организација
уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог,
подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце
уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице
свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика
употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства којима се угрожавају права других или сврхе преваре у поступку оцењивања
неоправдано изостајање са наставе најмање 35 часова и учестало чињење лакших повреда обавеза.
Вспитно-дисциплинска мера изриче се за школску годину у којој је учињена повреда обавезе ученика.

Члан 64.

Повреде забране за чију повреду одговара ученик су:

Забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

У установи је забрањен сваки облик насиља и злостављања од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде ових забрана против родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

Члан 65.

За повреду забране ученику од петог до осмог разреда може се изрећи васпитно – дисциплинска мера премештаја у другу школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља.

Члан 66.

Дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, или повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

Закључак се доставља ученику, односно његовом родитељу или стартељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.

Ученик мора бити саслушан. Малолетан ученик се саслушава у присуству родитеља.

Члан 67.

На изречену васпитно-дисциплинску меру ученик или његов родитељ могу да поднесу приговор директору школе у року од пет дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Директор је дужан да донесе одлуку у року од 15 дана од дана подношења приговора.

Члан 68.

Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно – дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дође до позитивне промене у његовом понашању.

Члан 69.

Против решења о искључењу из школе, ученик или његов родитељ има право да поднесе жалбу Школском одбору у року од три дана од уручења решења.

Жалба на решење о искључењу ученика из школе, одлаже њено извршење до доношења другостепеног решења.

Школски одбор је дужан да донесе другостепено решење у року од 15 дана од дана подношења жалбе.

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70.

За све што није регулисано овим Правилником промењиваће се одредбе Закона о основама система образовања и васпитања, Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Закона о раду и Статута школе.

Члан 71.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.Ступањем на санагу овог правилника престају да важе Правила о дисциплинској и материјалној одговорности запослених и Правилник о сдисциплинској и материјалној одговорности ученика Основне школе “Светолик Ранковић у Аранђеловцу

Члан 72.

Измене и допуна овог Правилника врше се на начин и по поступку за његово доношење.

У Аранђеловцу,

29. 06. 2010. године

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

___________________________