Kategorija

Правилници и Пословници

Правила понашања ученика

На основу члана 57. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( ,,Сл. гласник РС,, бр. 72/09), а у складу са чланом 43. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ( ,, Сл. гласник РС,, бр. 72/09), Школски одбор ОШ ,,Светолик Ранковић,, у...

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених и ученика

На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС '' бр.72/09), а у вези са чланом 179. тачка 3. Закона о раду Школски одбор Основне школе „Светолик Ранковић“ у Аранђеловцу дана 29. 06. 2010. године донео је   ПРАВИЛНИК О...

Пословник о раду наставничког већа

На основу члана 57. Закона о основама система образовањаи васпитања (Сл. Гласник РС бр. 72/09) и члана 88. Статута ОШ „Светолик Ранковићу Аранђеловцу, Школски одбор ОШ „Светолик Ранковић“ у Аранђеловцу на седници одржаној дана 29. 06. 2010. године, доноси П О С Л О В...

Пословник о раду савета родитеља

На основу члана 58. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 72/09) и члана 88. Статута Основне школе „Светолик Ранковић“ у Аранђеловцу, Школски одбор Основне школе „Светолик Ранковић“ дана 29. 06. 2010. године донео је   ПОСЛОВНИК О...

Статут школе

П Р Е Д Л О Г На основу члана 57. став 1. тачка 1., а у вези са чланом 47. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09), Школски одбор OШ “Светолик Ранковић“ Аранђеловац, на седници одржаној дана_______2010.године, донео је...